Algemene voorwaarden | Defibtech Algemene voorwaarden | Defibtech

Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Defibtech (hierna ‘de gebruiker’) en op de totstandkoming en uitvoering van alle door de gebruiker (uitdrukkelijk en stilzwijgend) gesloten overeenkomsten, ongeacht of deze betrekking hebben op de levering van producten of het verrichten van diensten. Degene met wie een overeenkomst wordt gesloten wordt in deze voorwaarden in het algemeen aangeduid als wederpartij, waaronder zijn begrepen consumenten, bedrijven, instellingen en subdealers.

Waar nodig worden in deze algemene voorwaarden ook de begrippen wederpartij-consument gebruikt (de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) en wederpartij-subdealer.

2. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij gelden niet en worden uitdrukkelijk door de gebruiker van de hand gewezen.

De overeenkomst

3. Elke aanbieding van de gebruiker is vrijblijvend en de gebruiker is niet gebonden aan de inhoud van reclame- en overig foldermateriaal.

4. Een overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van een aanbieding van de gebruiker. Deze aanvaarding behelst tevens aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Wordt een aanbieding gewijzigd aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand als de gebruiker de wijzigingen heeft aanvaard.

5. Een overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd.

6. De wederpartij kan een overeenkomst annuleren, maar dit moet schriftelijk geschieden en is – ongeacht de oorzaak van de annulering – slechts mogelijk als de wederpartij alle door de gebruiker reeds gemaakte kosten en de nog te lijden schade vergoedt. Als de annulering geschiedt wegens een (toerekenbare) tekortkoming van de gebruiker, dan is dit artikel niet van toepassing.

Prijzen en betaling

7. Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en overige heffingen, exclusief verpakkings-, verzend- en verzekeringskosten, en exclusief kosten, tenzij anders overeengekomen.

8. Indien er na de datum van de aanbieding van de gebruiker prijsverhogingen optreden door koerswijzigingen of anderszins, kan de gebruiker prijsverhogingen van meer dan 2% in rekening brengen bij de wederpartij. De wederpartij-consument is bevoegd de overeenkomst om die reden te ontbinden.

9. De wederpartij is verplicht op verzoek van de gebruiker bij de totstandkoming van de overeenkomst voldoende en genoegzame zekerheid te stellen voor de betaling van het orderbedrag.

10. De betaling geschiedt op factuurbasis. Een klacht over de factuur moet binnen 8 dagen na de factuurdatum bij de gebruiker worden gemeld. Betaling dient zonder verrekening of opschorting te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De wederpartij is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim na het verstrijken van die termijn, tengevolge waarvan de wettelijke rente verschuldigd wordt. De wederpartij is aansprakelijk voor de buitengerechtelijke incassokosten, die in ieder geval 15% van de hoofdsom en de verschuldigde rente bedragen.

Levering, risico-overgang en overmacht

11. De producten worden geleverd op het moment waarop zij door de wederpartij in ontvangst worden genomen, of redelijkerwijs in ontvangst genomen hadden kunnen worden. Het risico van de producten gaat over de wederpartij op het moment waarop de producten ter vervoer dan wel verzending worden aangeboden.

12. De wederpartij moet binnen 48 uur na de levering melding maken van een onvolledige of ondeugdelijke levering, bij gebreke waarvan de levering geacht wordt volledig en deugdelijk te zijn geschied.

13. De leveringstermijn is geen fatale termijn, hetgeen betekent dat de gebruiker niet in verzuim raakt door het enkele overschrijden van de leveringstermijn.

14. De gebruiker zal zich inspannen de producten binnen de leveringstermijn te leveren. Ingeval van overmacht kan de gebruiker gedurende 6 maanden de leveringstermijn verlengen en/of bepalen dat er deelleveringen plaats zullen vinden. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de wederpartij.

15. Na het aflopen van de in artikel 14 bedoelde termijn van 6 maanden heeft de wederpartij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele (ontbindings)schade van de wederpartij.

16. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid die de tijdelijke of blijvende nakoming van de overeenkomst door de gebruiker onmogelijk maakt en die niet afhankelijk is van de wil van de gebruiker, ongeacht of deze omstandigheid was te voorzien, waaronder in ieder geval wordt begrepen het uitblijven van toeleveringen aan de gebruiker, import-of handelsbeperkingen, oorlog(sgevaar), terreur, natuurrampen, werkstaking, transportproblemen, het verloren gaan van de producten, brand en diefstal, inclusief de gevolgen van zo’n omstandigheid.

17. Als de wederpartij de producten niet in ontvangst neemt, is de gebruiker gerechtigd om deze naar eigen inzicht op te slaan, deze te factureren, de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade.

Eigendomsvoorbehoud

18. Alle producten worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van betaling van de vorderingen die de gebruiker op de wederpartij heeft of nog zal krijgen wegens geleverde producten, verrichte werkzaamheden en vorderingen wegens het door de wederpartij niet nakomen van zijn verplichtingen.De gebruiker is derhalve eigenaar van de geleverde producten totdat alle vorderingen zijn voldaan.

19. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde, maar nog niet betaalde producten aan derden te vervreemden of de producten met een pandrecht of ander zekerheidsrecht te bezwaren. De wederpartij kan dit slechts met toestemming van de gebruiker doen onder de voorwaarden dat de wederpartij jegens de derde tevens de eigendom voorbehoudt, dat de vordering van de wederpartij op de derde tot betaling van de koopsom aan de gebruiker wordt overgedragen of dat de derde zich borg stelt voor de betaling van de producten aan de gebruiker. De gebruiker is in dat kader bevoegd de voor overdracht van de vordering vereiste mededeling te doen aan de hand van in artikel 25 bedoelde door de wederpartij-subdealer te verstrekken lijsten.

Garantie en aansprakelijkheid

20. De gebruiker verleent geen garantie op de geleverde producten. In plaats daarvan geldt de door de toeleverancier jegens de wederpartij verstrekte garantie, die bij de levering van het product aan de wederpartij wordt verstrekt. Indien de producten een gebrek hebben dat onder de garantie valt, kan de wederpartij naar keuze rechtstreeks de garantie inroepen bij de toeleverancier, of indirect door het betreffende product naar de gebruiker te sturen met een nauwkeurige omschrijving van het gebrek. De gebruiker zal het product dan onder de garantie doorsturen naar de toeleverancier. De kosten van het versturen van het product naar de toeleverancier komen niet voor rekening van de wederpartij.

21. De gebruiker is, behoudens haar aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productenaansprakelijkheid niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade van de wederpartij of derden die voortvloeit uit (het gebruik van) de producten die afkomstig zijn van toeleveranciers. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken van derden terzake van deze schade. De gebruiker kan dit artikel tevens inroepen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, hulppersonen en haar toeleveranciers.

22. De gebruiker is behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die voortvloeit uit de (inhoud van de) door de gebruiker vervaardigde producten of de door haar verrichte diensten. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken van derden terzake van deze schade. De gebruiker kan dit artikel tevens inroepen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, hulppersonen en haar toeleveranciers.

23. De schadevergoedingsverplichting van de gebruiker zal niet meer bedragen dan het maximale bedrag per gebeurtenis waarop zij jegens haar aansprakelijkheidsverzekeraar aanspraak kan maken.

24. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de vereiste vergunningen c.q. opleidingen die nodig (mochten) zijn voor het gebruik van een product.

25. De wederpartij-subdealer is verplicht op verzoek van de gebruiker per omgaande een lijst te verstrekken van de naam, adres en woonplaats van de afnemers van de producten.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

26. De gebruiker blijft te allen tijde rechthebbende van haar intellectuele en industriële eigendomsrechten op de van haar afkomstige producten, waaronder onder meer begrepen het lesmateriaal, software en instructies. Vermenigvuldiging en verspreiding aan derden daarvan zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker is niet toegestaan.

27. De wederpartij kan geen aanspraak maken op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van de producten en mag de aanduidingen op de producten (de merkrechten, handelsnamen en overige rechten) van de gebruiker en haar toeleveranciers niet verwijderen of wijzigen.

28. Als de wederpartij handelt in strijd met de artikelen 26 en 27, is deze een boete verschuldigd van € 25.000,00 en aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden en nog te lijden schade, alsmede voor de door de betreffende toeleverancier geleden en nog te lijden schade.

Beëindiging

29. De gebruiker kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de (onderneming van de) wederpartij

a. in verzuim is met het betalen van de factuur;

b. in staat van faillissement, surséance van betaling of in de wettelijke schuldsaneringsregeling komt te verkeren;

c. wordt geconfronteerd met beslaglegging op een goed of op al haar goederen;

d. fuseert, of in liquidatie komt te verkeren;

e. ondercuratele wordt gesteld, of overlijdt.

Slotbepalingen

30. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

31. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag en overige internationale regelingen omtrent de koop van roerende zaken zijn niet van toepassing.

32. Alle geschillen tussen de gebruiker en een wederpartij zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen.

33. Op deze algemene voorwaarden rust het auteursrecht van de gebruiker. Het geheel of gedeeltelijk gebruiken van deze algemene voorwaarden zonder toestemming van de gebruiker is niet toegestaan. Een dergelijk gebruik moet op eerste verzoek ogenblikkelijk worden beëindigd en leidt tot het verschuldigd worden van een boete van € 25.000,00 en een schadevergoedingsplicht.

Je vindt ons ook op

Partnership

Exclusief partner van Bridgehill

Bridgehill

Defibtech is onderdeel van de Medizon Groep

Medizon
TUV ISO 9001
fda

Openingstijden

Elke werkdag

van 08.30 tot 17.00

Klantenservice

Tel: 050-3133096

info@defibtech.nl

Correspondentie

Defibtech.nl

Postbus 179

9300 AD Roden

Nederland

Betalen via Ideal

ideal